buy
books
funana.org
about


Music > Kabu Verdi, Un Dia

Composer: Candida Rose
Performer: Candida Rose
Language: CVC

Kabu Verdi, Un Dia

Cape Verde, One Day

(C) Kabu Verdi, (S) un dia

(C) Cape Verde, (S) one day

(C) Kabu Verdi, (S) un dia em' ta chigo na bo

(C) Cape Verde, (S) one day, I will come to you

(C) Kabu Verdi, (S) un dia

(C) Cape Verde, (S) one day

(C) Kabu Verdi, (S) un dia em' ta spia na bo

(C) Cape Verde, (S) one day, I will see you

 

(refrain, repeated after each stanza)


Kabu Verdi, e' bo ki sta na nha alma

Cape Verde, it is you that is in my soul

Kabo Verdi, e' bo ki sta na nha sangi

Cape Verde, it is you that is in my blood

N kria ku tudu amor di bo na nha korasau

I was raised with the love of you in my heart

N kria ku dizeju pa odja-bu

I grew up wishing to see you


Santu Antau, bo e ilia di nha mai

Santo Antao, you are my mother's island

Dja Braba, bo e ilia di nha pai

Brava, you are my father's island

Nesedu na Merka, ainda N konxe-bu

American born, I don't yet know you

Ku fe na deus, nha hora pa N bai ta ben

With faith in God, my time will come


N ta konxe-bu nha terra

I will come find you, my country

N ta odja-bu un dia

I will see you, one day

Pa N ba brasa-bu, nha terra

So I can embrace you, my country

Pa N ba beja-bu, un dia

So I can kiss you, one day


Nha rais

My country

Nha kretxeu

My love

Nha sonhu

My dream

Nha alma, Kabu Verdi

My soul, Cape Verde